fbpx

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดตำแหน่ง 

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดตราด)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดตราด เลขที่ 409/4 หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมถึง 5 มิถุนายน 2563

 

 • ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลทะเล ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))
 • จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรนาท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสาม หรือรับประกาศนียบัตรนาท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า
 • ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือรับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า
  การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เลขที่ 79/1 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563

 

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
  การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) เลขที่ 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพาณิชยการ
 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  การรับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2563

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชียงใหม่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  ตั้งแต่ 4 ถึง 12 มิถุนายน 2563

 

 • ตำแหน่ง นายท้ายเรือ(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา))
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรนาท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่ง หรือรับประกาศนียบัตรนาท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า
  การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เลขที่ 1/19 หมู่ที่ 3 ถนนเก้าแสนซอย 1 ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
  ตั้งแต่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2563

 

 • พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล))
  จำนวน
  1 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  ตั้งแต่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2563

 

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร)
  จำนวน
  1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี
  การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
  ตั้งแต่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2563

 

 • นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)
  จำนวน
  1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ถนนติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  ตั้งแต่ 8 ถึง 17 มิถุนายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
   ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น))
เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดตราด) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร))
เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์)
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา))
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))
นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
นายท้ายเรือกลทะเล ชั้น 3 , ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง))
เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานพัสดุ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , พนักงานผู้ช่วยประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่))
ตำแหน่ง นายท้ายเรือ(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา))
พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล))
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร)
นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!