fbpx

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563

 • ด้วยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • ทั้งนี้ หากมีผลการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเช่น IELTS, TOEFL, CU TEP, TU GET เป็นต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือน20,000 บาท/เดือน

 •  ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกลาขาวิชา
 • อัตราเงินเดือน  1500 บาท/เดือน

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • อัตราเงินเดือน
 • 12,000 บาท/เดือน

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • หรือโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-9070 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ )
 • ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครดำเนินการตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) และขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • 9 – 16 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!