กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 225 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 225 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 150 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 20 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 5 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 20 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 30 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dla.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!