สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา ป.ตรี /ป.โท หลายสาขา   ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  25 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา ป.ตรี /ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  25 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (CPC)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน (AFI)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงินหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (AAC)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TIS)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TTA)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับดีหรือดีมาก

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (RCC)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (RDC) 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การออกแบบนิเทศศิลป์, คอมพิวเตอร์อาร์ต, การออกแบบเรขศิลป์ Graphic, นิเทศศิลป์, ศิลปกรรมศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ (RMV)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิจัย (Design) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ (RMV) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (RPS) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (RVS)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม Mechatronics หรือ วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม Embedded หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน (RWP)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เตรียมสารอ๊อกซิไดซ์ (RWP)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ (RWP) 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (RWA)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตำแหน่ง นักพัฒนา ส่วนทดสอบและประเมินผล (MTE)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ (SIC)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาโท สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ธุรกิจระหว่างประเทศ / บริหารธุรกิจ (การจัดการ) / ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • การรับสมัคร 
 • ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ผ่านทางอีเมล์ [email protected] 
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  25 มกราคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!