องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 29 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 29 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นิติกร 5
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 16,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโททางด้านนิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นิติกร 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ 4 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  16,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง เศรษฐกร 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักการตลาด 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการตลาด

 • ตำแหน่ง นักส่งเสริม 4 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเกษตรศาสตร์ , ด้านสัตวบาล หรือ ด้านสัตวศาสตร์

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 29 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!