กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565


 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
 • เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และการติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.
 • (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)
 • คุณสมบัติ
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Pointได้เป็นอย่างดี (หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)
 • เกณฑ์การพิจารณา
 • 1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • 2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมMicrosoft Office และสัมภาษณ์
 • สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : [email protected] พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1502

 • กรมพลศึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ
 • เปิดรับสมัคร จ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
 • ผู้ใดสนใจรบกวนกรอกใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนส่งมาที่ [email protected] ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)
 • รายละเอียดและใบสมัคร
 • https://drive.google.com/drive/folders/1A1DJ36dArfxUuqX8FBNBMcHeD0IsMSoc

 


 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดกองการต่างประเทศ กรมพลศึกษา
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน กรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่างพื้นที่ หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆสําหรับการประชุม/การสัมมนาในรูปแบบการประชุมทางไกลได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และ/หรือ การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th หัวข้อ “ข่าวองค์กร – ข่าวรับสมัครงาน โอนย้ายงาน”
 •  ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครในรูปแบบ pdf file หัวข้อ “สมัครงาน” ทางอีเมล์ [email protected] หรือยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองการต่างประเทศ กรมพลศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
  18  กรกฎาคม  2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!