กรมทางหลวง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 8 อัตรา ตั้งแต่ 6 – 14 ธันวาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 8 อัตรา ตั้งแต่ 6 – 14 ธันวาคม 2565


 • ประกาศสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ปฏิบัติงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ (บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานชั่งน้ำหนัก จำนวน 6 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
 • โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • ดำเนินการให้รถบรรทุก ทุกคัน เข้าชั่งน้ำหนักและรายงานหัวหน้าสถานีเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิด กรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • แนะนำ ตักเตือน และชี้แจงข้อกฎหมาย ฐานความผิด ตลอดจนอัตราโทษให้ผู้ประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
 • ประสบการณ์ และความชำนาญงาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้.-
 • ควบคุม ดูแลการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความ
  ถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์ ตรวจสอบ
  รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ
  พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเบิกและเก็บรักษา
  วัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่มีลักษณะงาน ไม่สลับซับซ้อน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ โดย
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้.-
 • ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ข้อขัดข้องเบื้องต้นในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ม.๓ ม.๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่มีลักษณะงานไม่สลับซับซ้อน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ โดย
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้.-
 • ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ข้อขัดข้องเบื้องต้นในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ม.๓ ม.๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ค่าจ้างตามคุณวุฒิ ดังนี้
 • ม.3  ม.6  –  ค่าจ้าง  10,690 บาท  (เงินเดือน 8,690 บาท   ค่าครองชีพ  2,000 บาท)
 • ปวช  –  ค่าจ้าง 11,400 บาท  (เงินเดือน 9,400 บาท   ค่าครองชีพ  2,000 บาท)
 • ปวส  – ค่าจ้าง 13,285 บาท  (เงินเดือน 11,500 บาท ค่าครองชีพ  1,785 บาท)


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ 
 • สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  อาคาร 7   ชั้น 3  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กทม. โทร. ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘ ต่อ ๒๖๔๐๓, ๒๖๔๑๑ 
 • ตั้งแต่วันที่  6  ธันวาคม  2565 ถึงวันที่  14 ธันวาคม  2565 ในวันและเวลาราชการ
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!