Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี / สมัครตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี / สมัครตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566


 • ประกาศสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานสารบรรณ) จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  -การศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ทุกสาขา

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  -การศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ทุกสาขา
  -สามารถทำงานเป็นกะได้

 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  -การศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา

 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างเหมาบริการสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.02-354-6668 ต่อ 26403, 26410
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566
 • เวลาราชการตั้งแต่ 8.30 น.- 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!