Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส. ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566  

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส. ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566


 • ประกาศสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
 • ด้วยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ   จัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
 •  มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา


 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างเหมาบริการสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา    อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.02-354-6668  ต่อ 26414, 26415
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2566  ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
  เวลาราชการตั้งแต่  08.30 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 •  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว     จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาแสดงผลการเรียน    จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8  หรือ สด.43  (สำหรับชาย)    จำนวน 1  ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล)    จำนวน  1 ฉบับ
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
 • ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว (นัดมาสัมภาษณ์)
 • สำหรับผู้สมัครที่สัมภาษณ์ผ่าน และได้รับการคัดเลือก ทางสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 •  จะติดต่อกลับทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!