กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา 28 ตุลาคม ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ

 • ตำแหน่ง จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
 • อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • http://www.doe.go.th หัวข้อ “งานราชการ กรมการจัดหางานหรือ https://doe.thaijobjcb.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!