กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือนสูงสด 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือนสูงสด 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

 • รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล ศึกษารายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนด กระบวนการทำงานของระบบ ประมวลผลระบบงานและระบบข้อมูล ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง สามารถพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Technology ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยด้านตลาดแรงงาน หรือด้านแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย จัดทำรายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะการวิจัยด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการฝึกอบรม
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านการฝึกอบรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมรวมข้อมูลรวมถึงการปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมในงานเกี่ยวข้องด้านแรงงาน การวางแผน โครงการปฏิบัติงานและพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่าง ๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • สมัคร เว็บไซต์ : https://doe.thaijobjob.com
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  21 – 25  พฤศจิกายน 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!