กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565 (รายละเเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565

 •  ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์

 • ตำแหน่งนิติกร
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

 • ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dft.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565  
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!