กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีและพณิชยกรรม
 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางศิลปกรรม หรือทางวิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม ด้านศิลปกรรมทั่วไป หรือทางอุตสาหกรรม หรือทางอุตสาหกรรมศิลป์ทางศิลปอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา หรือทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!