สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2565

 • ประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 • สถาปนิก จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักบ้านมั่นคงและที่ดิน
 • วิศวกร จํานวน 2 อัตรา สังกัด สํานักบ้านมั่นคงและที่ดิน 1 อัตรา สังกัด  สํานักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จํานวน 1 อัตราสังกัด สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่บัญชี จํานวน 1  อัตรา สังกัด สํานักการเงินและบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักผู้อํานวยการ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

 • การรับสมัคร
  ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้
  ครบถ้วน ระบุชื่อตําแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตําแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สําเนาใบปริญญาบัตร
  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว
  มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์[email protected] ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่กําหนดเท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๗๘ ๘๓๐๐-๙ ต่อ ๘๒๖๖ , ๘๗๗๗ สําหรับเอกสาร
  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทํางาน ให้นํามาในวันที่ท่านเข้ารับการ
  สัมภาษณ์หากไม่มีหนังสือรับรองการทํางานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้

 • รับสมัคร 22 ธันวาคม  2564 –  14 มกราคม 2565
 • ช่องทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

[/read_more]
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!