Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 18 – 27  พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 18 – 27  พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือรัฐประtgสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท

 •  ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม ชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท

 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสำรวจ
 • ได้รับหนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราเงินเดือน 11500 บาท
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8690 บาท

 • ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราเงินเดือน 11500 บาท
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราเงินเดือน 9400 บาท
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8690 บาท

 • การรับสมัคร
 • วันเวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ อาคาร 2 ชั้น 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
 • ตั้งแต่วันที่ 18 – 27  พฤศจิกายน 2563 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 นภาคบ่ายเวลา 13.00 น- 16.00 นและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.onab.go.th หัวข้อ แบบใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทร 02-441726

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!