fbpx

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ครู (ปท.1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • จำนวน 100 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 • หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะ เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อ จนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ 
 • โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ 
 • โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564
 • http://www.bpp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3535:1-4-2582&catid=24&Itemid=101

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!