Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางศิลปกรรม

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในประเภทวิชา พาณิชยการ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในประเภทวิชา พาณิชยการ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • การรับสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://bpi.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!