Latest:
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2567สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ประจำปีบัญชี 2563

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 8
 • อายุไม่เกิน 40 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 •  มีประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
 • หรือการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร (Data Governance) หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี(มีใบรับรองมาแสดง)
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการท างานด้าน SQL Database และเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data Concept เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการท างานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูล การท างานด้านการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2
 • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
 • ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4 – 7
 • อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • มีประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) หรือการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร (Data Governance) หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี(มีใบรับรองมาแสดง)
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการท างานด้าน SQL Database และเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data Concept เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการท างานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูล การทำงานด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTSไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศไม่เพียงพอกับความต้องการ ธ.ก.ส.
 • จึงขอขยายระยะเวลาในการรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส www.irecruitbaac.com เลือก “สายงานที่สนใจ” พ.วิเคราะห์และบริหารข้อมูลระดับ 8 หรือ พ.งานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 ประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (สบว.)
  เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น (สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่งข้างต้น) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ประจ าปีบัญชี 2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!