Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)
 • ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 • ประสาน ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่รับผิดชอบ
 • จัดทำบันทึก สรุปรายงานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ประสานและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม การเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้การ ประชุมและการเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ๔ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ๕สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทาง ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์
 •  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดี และ/หรือ ภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
 • ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตจะปิดทำการเวลา 16.30 น.

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!