สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่  10 มีนาคม –  7 เมษายน  2566

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่  10 มีนาคม –  7 เมษายน  2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
 • 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
 • 3. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจำแนกประเภททรัพย์สินนำไปบันทึกรับรู้สินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai
 • 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของราชการ
 • 6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามนโยบายทางการเงินการคลังเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบ
 • 7. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
 • 8. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
 • 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่  10 มีนาคม –  7 เมษายน  2566  ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!