สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • 1. ร่วมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 • 2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • 3. ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นประเมินความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจสอบ กำหนดเกณฑ์ เทคนิค วิธีการตรวจสอบ
 • 4. ร่วมเปิดการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ สอบทานประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี ด้านกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี และในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 • 5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการสรุปข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าคณะ ตรวจสอบในส่วนที่รับผิดชอบ
 • 6. ให้คำปรึกษา แนะนำในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยรับตรวจ
 • 7. ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • 8. ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
 • 9. ให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • 10. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • 11. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 12. ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในและส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
 • 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 วันที่ 8  กรกฎาคม  2565 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!