Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566


 • ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • ประเภท บริหารทั่วไป
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • หรือสาขาวิชาวิทยาศาตร์เกษตร จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง


 • เปิดรับสมัคร  20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
 • สมัครทาง https://acfs.thaijobjob.com/ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!