สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 20 – 27 เมษายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • รับสมัคร : พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • 1. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
 • (๑) มีสัญชาติไทย
 • (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
 • – วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 • – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • – โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 • – โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • – โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
 • (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
 • (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครรับการเล็ก สาร สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูง
 • ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27  เมษายน 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด https://www.ago.go.th


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!