กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 9 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ด่วนที่สุด)
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือการวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  หากได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมพื้นฐานช่วยในการปฏิบัติงานได้ เช่น MS Office, PowerPoint, Google Drive, Google Meet, Zoom Application, การโต้ตอบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

 

 • นักบริหารงานสัญญาอาวุโส
  สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านการบริหารงานสัญญา
  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการสื่อสาร
  มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 7 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารสัญญาจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

 

 • นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส
  สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป
  1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริการธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นอย่างดี
  มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมภายในหรือตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 ปี หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมภายในหรือบริหารความเสี่ยงจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

 • การรับสมัครสอบ
 • ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
 • หรือ สมัคร ผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ https://www.eef.or.th/career/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!