สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  / สมัคร 11 – 26 เมษายน 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร


 • ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง
 • ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 • อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท
 • (เป็นไปตามระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงิน ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2564)(ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้มากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นอีก สำนักงานศาลปกครองอาจเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามตำแหน่งว่างที่เพิ่มขึ้นและตามความจำเป็น เหมาะสม)

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • และสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ (ตามประกาศสำนักงานศาลปกครองลงวันที่ 25 กันยายน 2555 ) ภายในวันปิดรับสมัคร
 • ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ยกเว้นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.
 • ตามขั้นตอน ดังนี้เปิดเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครองตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”หัวข้อ “สมัครสอบ” หรือ http://www.admincourt.go.th


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!