Latest:
งานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานเชียงใหม่สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานเชียงใหม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครงาน ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 6 – 28 ธันวาคม 2566

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครงาน ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 6 – 28 ธันวาคม 2566


 • ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) 
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ 
 • ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

 • ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ
 • ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำ นวน 1 อัตรา
 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

 • อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.00 บาท
 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำ ส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5
  ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่
  เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
  เดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
  ของลูกจ้างสำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 • อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.00 บาท
 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำ ส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ5ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้าง หรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6000 บาท  เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
 • สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่
 • ที่อยู่ อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา ฯ ชั้น 3 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ได้ตั้งแต่ 6 – 28 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!