สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครงาน/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567


 • ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
 • ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ลำปาง

 • ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ
 • ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำ นวน 1 อัตรา

 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การเลขานุการ และการจัดการสำนักงาน

 • อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9400 บาท
 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่า จ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้าง หรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติ งานพันหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไปจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 4000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทน พิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ๒๕๕๗

 • การรับสมัครสอบ
 • การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
 • สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง
 • ที่อยู่ 422 ตำ บลศาลา อำ เภอเกาะคา จังหวัดลำ ปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5428 4616 ในวันและเวลาราชการ


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!