สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562

 • เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ
  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • 1.กองข่าวกรองทางการเงิน  1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน  2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • 2.กองคดี 1   1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • 3.กองคดี 2    1   ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • 4.กองคดี 3   3 ตำแหน่ง
  4.1 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  4.2 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • 5.กองคดี 4    2 ตำแหน่ง
  5.1 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  5.2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • 6.กองความร่วมมือระหว่างประเทศ  2 ตำแหน่ง
  6.1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  6.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
 • 7.กองนโยบายและยุทธศาสตร์  2  ตำแหน่ง
  7.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  7.2 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
 • 8.กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
 • 9.กองกฎหมาย  2 ตำแหน่ง
  9.1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  9.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • 10.กองกำกับและตรวจสอบ 2 ตำแหน่ง
  10.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  10.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
 • 11.สำนักงานเลขานุการกรม  5 ตำแหน่ง
  11.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  11.2ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  11.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  11.4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(คนพิการ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
  11.5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 2อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
 • 12.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน  1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ในอีกวันทำการราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!