การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน  ตั้งแต่วันที่  6  ถึง  17 มกราคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ

 

 • ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี (เสมียน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารโดยมีเอกสารสำคัญทางทหาร แบบ สด.43 หรือแบบ สด.8 ผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี
  2. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้วเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกจาก ฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยงานตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel la
  5. เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตามระบอบการปกครองประชาธิปไตย
  6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ หรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
  7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
  8. ไม่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบหรือข้อบังคับของการรถไฟฯหรือหน่วยงานกาครัฐและเอกชน อื่น
 • การรับสมัคร  ขอและยื่นรับใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ราบัญชาการ ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330 โทรศัพท์ 02 2204308 ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]


[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!