fbpx

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ | พนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ | พนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

รายละเอียด

พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)  (ขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) (พังงา)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) (สุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) (นครปฐม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)  (นครปฐม)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) (เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1  (เชียงราย)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร (ส่วนกลาง กทม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร (ด้านตรวจแบบเรือ) (ส่วนกลาง กทม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมต่อเรือ ทางเครื่องกลเรือ ทางเครื่องกล

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ส่วนกลาง กทม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร (ส่วนกลาง กทม)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (ส่วนกลาง กทม)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง กทม)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  :  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
รายละเอียดพนักงานราชการ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๗) 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๕) 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๔) 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๓) 

 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๙/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๑) 

 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

สมัครได้ที่นี้  https://md.thaijobjob.com/

>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!