fbpx

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 24,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 24,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3
 • กองมาตรฐานวิศวกรรม
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา 1 อัตรา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

 • ตำแหน่ง พนักงานบุคคล ระดับ 6
 • กองทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน 18,900 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6
 • กองพัสดุและบริการ
 • เงินเดือน 18,900 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7
 • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
 • เงินเดือน 24,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ระดับ 7
 • ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 
 • เงินเดือน 24,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง วิศวกรระดับ ระดับ 6
 • สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่
 • เงินเดือน 18,900 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง วิศวกรระดับ ระดับ 6
 • สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ
 • เงินเดือน 18,900 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง วิศวกรระดับ ระดับ 3
 • กองประสานงานกลาง
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง หัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • เงินเดือน 24,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี

 • ตำแหน่ง หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7
 • ฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • เงินเดือน 24,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7
 • สำนักผู้อำนวยการ
 • เงินเดือน 24,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์)

 • การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย
 • สมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ใส่ของปิดผนึก ไปที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครที่มุมซอง
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

 • การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครกดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!