สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย 729 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2566


 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 • อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 707 อัตรา
 • กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 61 กลุ่มวิชา

 • รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
 1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
 2. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 4.  ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท
  (ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นําคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิระดับปริญญาตรี)

 • กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร
  อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!