Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานน่านหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งมัณฑนากร (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องกล จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปวส.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.3 ขึ้นไป)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)

 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ป.6 ขึ้นไป)
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.treasury.go.th หรือ http://treasury.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!