กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 ธันวาคม 2563 – 29 ธันวาคม 2563

รายละเอียดตำแหน่ง


 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
 • ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการผลิตและ บำรุงรักษาที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

 • ชื่อตำแหน่ง ช่างไม้
 • ค่าตอบแทน 11,280 บาท
 •  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคย ปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • หรือได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 •  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้างซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บ รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 7-29ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://tmd.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!