องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 มีนาคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
 • เสมียน สำนักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนแผนกพิธีการ กองกลาง สำนักงาน เลขานุการ จำนวน  1 อัตรา
 • เสมียนแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียน กองบริหารและควบคุม ฝ่ายปลัดบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนแผนกแผนงบประมาณ กองบริหารและควบคุม ฝ่ายปลัดบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียน กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนแผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 • รวมจำนวน 7 อัตรา
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ
 • ไม่จำกัดเพศ

 • ช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาช่างยนต์
 • เพศชาย

 •  พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ กองบริการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือมัธยมศึกษาตอนต้น
  และมีประสบการณ์ด้านงานขับรถยนต์ ซึ่งมีใบรับรองการผ่านงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมขับรถยนต์ขององค์การฯ ทั้งนี้ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • เพศชาย

 • ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.thaiveterans.mod.go.th และส่งใบสมัครสอบพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • (e-mail) ไปที่ [email protected] และ ทางไปรษณีย์มาที่ กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก (สมัครสอบ) เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 9  มีนาคม 2564 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล  กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • โทร 0 2 3 5 4 4 4 7 6  โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 9  มีนาคม 25964 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!