หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ทางด้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ เกี่ยวกับด้านการบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • การรับสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกําลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!