กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18350 สมัครตั้งเเต่ 7 – 21 เมษายน 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18350 สมัครตั้งเเต่ 7 – 21 เมษายน 2565

 • ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • โดยอัตราค่าตอบแทน เดือนละ  18350  บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  7  –  21 เมษายน 2565
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5  ในวัน/เวลาราชการ

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]
 • ภายในเวลา 24.00 นของวันที่ 21 เมษายน 2565

 • ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบว่า เอกสารวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นทั้งนี้ จะดำเนินคดีกับผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวด้วย
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!