กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 18750 สมัคร 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 18750 สมัคร 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18750  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีได้
 • หากใช้งาน Microsoft Access จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2565
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ในวัน/เวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]   ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  โดยอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18750  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ ๕.๒ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำ Presentation ได้อย่างน่าสนใจ และมีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่อแรงกดดัน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบดี สื่อสารการพูดได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีทัศนคติเชิงบวก มีใจรักบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2565
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ในวัน/เวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]   ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!