Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 55 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 55 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ฝ่ายผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้ สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษาตลอดชีวิต สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายการฝึกอบรม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สังคม สงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านสารสนเทศ) ฝ่ายส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านการออกแบบ) ฝ่ายส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สารสนเทศ) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.บ.) สาขาวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการ วิเคราะห์เชิงธุรกิจคณะการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก คณะดิจิทัลมีเดีย สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวิทยาการข้อมูล การจัดการ รวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่การจัดการศึกษาและองค์กร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอก ดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักการศึกษาตลอดชีวิต และกองคลัง
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

 • ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา (ศูนย์บริการนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์) สำนักบริการการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่สูงกว่าในคณะหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแขนงวิชา/วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาหรือการแนะแนวหรือการให้คำปรึกษาหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตวิทยาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและให้คำปรึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างน้อย 5 ปี

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายแนะแนวการศึกษา (ศูนย์บริการนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์) สำนักบริการการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการบริการนักศึกษาพิการและผู้สูงอายุ อย่างน้อย 5 ปี

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ (ศูนย์โลจิสติกส์และนวัตกรรมเพื่อการบริการการศึกษา) สำนักบริการการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค (ศูนย์บริการการศึกษาทางไกล)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สถานตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สถานวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นิติกร กองกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ เทียบเท่า

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านสารสนเทศ) ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร การจัดการเศรษฐศาสตร์ วิจัย สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 • ตำแหน่ง นักวิจัย สถานวิจัยสถาบัน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาสถิติ วิจัยและประเมินผล พัฒนาการเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์) วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรการศึกษาทางไกล สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านสังคมศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศวน.มสธ.ลำปาง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศวนมสธ.นครสวรรค์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศวน มสธ.อุบลราชธานี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการ สารสนเทศและระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นทางคอมพิวเตอร์)

 • ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศวน.มสธ.สุโขทัย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่สูงกว่าในคณะหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแขนงวิชา/วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาหรือการแนะแนวหรือการให้คำปรึกษาหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน จิตวิทยาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง งวิศวกรไฟฟ้า  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาวิชา หรือแขนงวิชา หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไฟฟ้า อุตสาหกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง วิศวกร กองอาคารสถานที่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

 • การสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://stou.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!