Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาตจทยา

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาจักษุวิทยา

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,020-19,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

 • ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,800-19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภา

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอยวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรถ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอยวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรถ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอยวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรถ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการ ชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สำนักดิจิทัลการแพทย์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางเวชสถิติ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การรับสมัคร รับสัครทางอินเทอร์เน็ต https://dms.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 มกราคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!