สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัคร 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัคร 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

  • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
  • ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
  • เงินเดือนที่จะได้รับ จำนวน 1 อัตรา
  • ให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าค่ากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง และไม่เกิน เงินเดือนขั้นสูงของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตามที่ ก.พ. กำหนด โดยผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายจากนายจ้างหรือสถานประกอบการมาแสดงด้วย
  •  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยี – สารสนเทศหรือทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

  • การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เอกสาร ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่น จำนวน 1 เรื่อง และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
  • ตำแหน่งที่เข้ารับการสมัคร จำนวน 1 เรื่อง ด้วยตนเองได้ที่กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!