ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. / ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 11พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. / ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 11พฤศจิกายน 2565

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

 • พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 10430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีผล การศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

 • พนักงานคอมพิวเตอร์กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 11280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.20

 • นักวิจัย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 19500 บาท
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
  ฟิสิกส์ (ดาราศาสตร์) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ
  กองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00  น. –  15.00 น. โทร. 0 2 1 5 5 5 0 18
  (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.spoc.rtaf.mi.th
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!