fbpx

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 45,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 45,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล
 • สังกัดส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือนเริ่มต้น 45,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพัฒนาบุคลากร
 • สังกัดส่วนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือนเริ่มต้น 45,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเงิน
 • สังกัดส่วนการเงิน ฝ่ายบริหารกลาง
 • เงินเดือนเริ่มต้น 45,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน 3 – 6
 • สังกัดส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริหารกลาง
 • เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 3 – 6
 • สังกัดฝ่ายบริหารกลาง
 • เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นิติกร 3 – 4
 • สังกัดส่วนกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย
 • เงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ระดับ 3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย โดยมีประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ระดับ 4 สำเร็จการศึกษาระดับตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 2 ปี

 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3
 • สังกัดส่วนวิเคราะห์เตือนภัยทางเศรษฐกิจ ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และอักษรศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 4
 • สังกัดส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
 • เงินเดือน 25,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์

 • การสมัคร
 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งเอกสารมายัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร
 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งเอกสารมายัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!