สสว. เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สสว. เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5 – 6 / ชำนาญการ
 • จํานวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล (HRM furction) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการบริหาร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefit), การสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment), งานค่าจ้างเงินเดือน (Payroll), งานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน (Human Resources Information System) เป็นต้น
 • 3. มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความละเอียดรอบคอบ
 • 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office and Word Exce, Power point ระดับ Advanced 5. หากมีความรู้ และทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล อาทิเช่น SAP, Tiger soft, Peoplesoft, HRIS หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๆ
 • 6. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
 • 7. มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 •  ประสงค์จะสมัครงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงาน www.sme.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.
 • และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ ให้กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านระบบ ออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที [email protected] โดยระบุตำแหน่ง

 • ที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

 • ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 21 กันยายน 2555 (ภายในเวลา 16.30 น.)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 บนเว็บไซต์สำนักงานฯ ที่ www.sme.go.th
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!