สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดนโยบายและแผนรายสาขาและพื้นที่ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหาร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 5-6/ชำนาญการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์การจัดการ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-6/ชำนาญการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาดังกล่าวข้างต้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 •  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 3 – 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนวิเคราะห์และประมวลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (SMEs Big Data Analytics) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • วิธีการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงาน www.sme.go.th 
 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ ให้กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านระบบ ออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected] โดยระบุตำแหน่ง ที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่น ในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!