fbpx

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา  ม.6 / ป.ตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา  ม.6 / ป.ตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ไดัรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ชื่อตำแหน่ง นิติกร
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาชาวิชาอื่น ที่ ก.พ. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่
   ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • เงินเดือน 9,400 บาท (+บวกค่าครองชีพ 2,000 บาท)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • การรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563
 • ที่มา  : http://www.sepo.go.th/assets

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!