มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก หลายสาขา

 

 • ตำแหน่ง พยาบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกองวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ ใบอนุญาตประกองวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • จำนวน 8 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบรรณารักษ์ ทางด้านสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4
 • ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

 • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทางวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4
 • ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565

 • ตำแหน่ง อาจารย์
 • จำนวน 66 อัตรา
  • คณะนิติศาสตร์ 10 อัตรา
  • คณะบริหารธุรกิจ 3 อัตรา
  • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
  • คณะมนุษยศาสตร์ 14 อัตรา
  • คณะรัฐศาสตร์ 3 อัตรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ 12 อัตรา
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15 อัตรา
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 4 อัตรา
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 อัตรา
  • คณะสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4
 • ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!