fbpx

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 12 – 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 12 – 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร(ตึกใหม่) ชั้น 3 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ  สำนักงานเลขานุการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  ตั้งแต่ 12 – 29 พฤษภาคม 2563

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 12,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • วัน เวลาที่รับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริหารการบินเกษตร
  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 542,543 ในวันและเวลาราชการ

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และ SPSS
 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2563
 • ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 6) อาคารที่ท าการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์

 • ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กองบริหารการบินเกษตร จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 1 อัตรา
 • ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 542,543 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • [ตั้งแต่ 12 – 29 พฤษภาคม 2563]
 • ที่มา https://www.royalrain.go.th/royalrain/

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=9931
 • [ตั้งแต่บัดนี้ถถึง 29 พฤษภาคม 2563]

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=9898
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2563 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 6) อาคารที่ท าการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กองบริหารการบินเกษตร จำนวน 4 อัตรา
 • https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=9896
 • ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!