Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมชลประทาน เตรียมเปิดรับสมัครสมัครพนักงานราชการ เกือบ 400 อัตรา รับสมัครประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เตรียมเปิดรับสมัครสมัครพนักงานราชการ เกือบ 400 อัตรา รับสมัครประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • กรมชลประทาน เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการ  400 อัตรา
 • เปิดรับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปี 2563
 • นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้หารือแผนดำเนินการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง จำนวน 391 อัตรา ประกอบ
  ไปด้วย

 • กลุ่มงานบริการ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา

 • กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างชลประทาน นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 • จำนวน 14 ตำแหน่ง 300 อัตรา

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ และนิติกร
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 • ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา

 • รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย
 • กลุ่มงานบริการ (คนพิการ) 
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

 • กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (คนพิการ)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  • ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำว่า 18 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจากคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา และไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งอีกด้วย

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปี 2563
 • ที่เว็บไซต์ กรมชลประทาน http://hr.rid.go.th หรือ http://rid.thaijobjob.com 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!