สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดกองอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมการอาหาร หรือทางวิศวกรรมอาหาร
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
  • สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 ตำบลท่าพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • สังกัดศูนย์ส่งเสิรมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 ตำบลประโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุตรธานี
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://ocsb.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!