Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.โทหางานปวชหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2566

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 -27 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 -27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
 • จำนวน 11 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกล การเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ricethailand.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 -27 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!