Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานราชการหางานราชการ 2566

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 13 – 17 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 13 – 17 ธันวาคม 2564

 • รับสมัคร : ข้าราชการ
 • ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :ปวส. สาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาการออกแบบ

 • กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 •  การสมัครด้วยตนเอง
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • การสมัครทางไปรษณีย์
 • ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการดังนี้
 • กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 6 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ ลายเซ็น ในโบสมัคร
 •  ส่งใบสมัครพร้อมแคชเชียร์เช็ค บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํานวน 200 บาท จ่าย “กระทรวงการคลัง” เท่านั้น และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
 • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ โดยถือวันทีที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร เอกสารที่ส่งก่อนหรือหลัง ระยะเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!