fbpx

กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2564 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว
 • สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • 1. เพศ ชาย หรือ หญิง
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (หากจบบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • 5. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มุ่งมั่น อดทน
 • 6. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • 7. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
 • 8. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
 • 9. หากมีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 10. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ โรคที่สังคมรังเกียจ
 • 11. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • 12. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

 • อัตราค่าจ้าง
 • ปริญญาตรี 14,000 บาท/เดือน

 • วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 423 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ สมัครผ่าน E-mail : [email protected]

 • หลักฐานประกอบการสมัคร
 • 1. ใบสมัคร (คลิกเพื่อดาวโหลดใบสมัคร)
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 • 6. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 • 7. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • 8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • ** ใบสมัครที่ส่งทาง E-mail ให้สแกนใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาด้วย และให้นำสำเนาตัวจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
 • ติดต่อ   กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทรศัพท์ 02-561-4970
กดเพื่อดูที่มา   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!