การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2564

 • ประกาศแผนกการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการช่างโยธา
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
 • แผนกการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทดแทนอัตรา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 4
 • ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 336 .-บาท
 • มีกำหนด ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 – 31  มีนาคม 2564 รวม 31 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 •  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารโดยมีเอกสารสำคัญทางทหาร แบบ สด.๔๓ หรือ แบบ สด๔ ผ่านการเรียน ร.ด. ๓ ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทางพาณิชย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 •  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
 •  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบหรือข้อบังคับของการรถไฟฯหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ

 • การรับสมัคร
 • สถานที่ขอรับใบสมัคร
 • ที่ทำการแผนกการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา ตึกบัญชาการ ชั้น 3
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย (ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330
 • โทรศัพท์ 0-2220-4442  ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 • รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 (ในเวลาราชการ) การรับสมัครในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!