สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 – 5
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี

 • ตําแหน่ง สัตวบาล 3 – 5
 • หน่วยงาน สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล การพยาบาลสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคนิกการสัตวแพทย์ สัตววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 -5
 • หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากใน หรือต่างประเทศ ด้านชีวเคมี จุลชีวเคมี อณูชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริการและวิจัยคลีนิก สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยายบาล

 • ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
 • หน่วยงาน กลุ่มงาานบำรุงเครื่องจักร สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/สาขาไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • หน่วยงาน ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • หน่วยงาน ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • หน่วยงาน สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • ตําแหน่ง นายช่างโยธา
 • หน่วยงาน สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช./ปวส.  สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • หน่วยงาน ฝ่ายชัยสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!